www.naousatv.gr
Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΝΑΟΥΣΑ

Μητροπολίτης Βεροίας: Ο Όσιος Σάββας μας καλεί να ζήσουμε «εν πνεύ­μα­τι»

Κοινοποίηση

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα (Κυριωτίσσης) Βεροίας, παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών και πλήθους ευσεβών πιστών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μή γινώμεθα κενό­δο­­ξοι, ἀλλή­λους προ­κα­λούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες».

Ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο συγ­κρού­σεων, σέ ἕνα κό­σμο κοι­­νωνικῶν, οἰκο­νομι­κῶν καί πολιτικῶν ἀντι­παραθέσεων, σέ ἕνα κόσμο ἐγωι­στι­κῶν διεκδικήσεων πού ὁδή­γη­σαν τήν ἀνθρωπότητα στίς ποικί­λες κρίσεις καί στούς πολέμους πού ζοῦμε τά τε­λευταῖα χρό­νια.

Ἄν θελήσουμε νά ἀνα­ζητήσουμε μέ εἰλι­κρίνεια τίς αἰτίες αὐτῆς τῆς κρίσεως πού μᾶς ταλαιπωρεῖ, τότε θά διαπιστώσουμε πώς πί­σω ἀπό τά οἰκονο­μι­κά στοιχεῖα, πίσω ἀπό τήν κακή διαχείριση ἤ τή διαφθορά κρύβεται κά­τι βαθύτερο καί οὐ­σια­στικότερο, κρύβεται αὐ­τό στό ὁποῖο ἀνα­φέ­ρε­ται ὁ ἀπό­στολος Παῦ­λος στό σημερινό ἀπο­στολικό ἀνάγνω­σμα καί ἀπό τό ὁποῖο μᾶς ἀπο­τρέπει. Καί αὐ­τό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν κε­νοδοξία, ἀπό τήν ἐπι­δίω­ξη τῆς μά­ταιης δό­ξας, ἀπό τή φιλοδο­ξία νά ξεχωρί­σου­με καί νά διακρι­θοῦμε ὄχι γιά κά­τι πού ἔχου­με ἤ πού μποροῦμε νά ἀποκτή­σου­με ἀλλά γιά κάτι πού δέν μπο­ροῦμε καί δέν χρειάζεται πολλές φορές νά ἔχου­με.

Αὐτό ἀκριβῶς ἐπιδιώ­ξαμε ὅλοι, ὁ καθένας στό δικό του μέτρο καί μέ τόν δι­κό του τρόπο, καί αὐ­τό ἦταν πού μᾶς ὁδήγησε καί μᾶς ὁδηγεῖ σε συγ­­κρού­σεις καί ἀν­τι­­πα­ρα­θέσεις σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Γι᾽ αὐτό καί ἡ προ­τροπή τοῦ ἀποστό­λου Παύλου ἔχει σή­μερα ἰδι­­­αίτερη σημασία καί ἀξία γιά ὅλους μας: «μή γινώμεθα κε­νό­δοξοι ἀλ­­­λήλους προ­καλού­με­νοι, ἀλλήλοις φθονοῦ­ν­τες».

Τή σημασία καί τήν ἀξία τῆς προ­τροπῆς τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀπο­στό­λου ὑπογραμμίζει μέ τή ζωή του καί ὁ ἑορ­ταζόμενος ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Σάββας ὁ ἡγιασμένος.

Ἔζησε στή γῆ μέ στό­χο τόν οὐρα­νό καί μο­ναδική φιλοδοξία τή βα­σιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί γι᾽ αὐτό ἀδια­φόρησε γιά τήν κοσμική δόξα καί τούς ἐπαίνους τῶν ἀν­θρώ­πων· ἀδια­­­φόρησε γιά τήν πολυτέλεια καί τήν ἄνεση πού προσφέ­ρουν τά ὑλικά ἀγαθά.

Ἄν καί ἐνδεδυμένος τήν ἀνθρώ­πι­­νη σάρκα, ἔζησε ὁ ὅσιος Σάββας ἐν Πνεύματι, γεγονός πού τόν με­τέβαλε ἀπό χοϊκό ἄνθρωπο σέ οὐ­ράνιο, ἀπό πολίτη τῆς γῆς σέ κλη­ρο­νόμο τῆς βασι­λεί­­­­­ας τῶν οὐρα­­νῶν. Καί αὐτόν ἀκριβῶς τόν δρό­μο καλεῖ καί ἐμᾶς σή­μερα νά ἀκο­λου­θή­σουμε, ἐγκαταλεί­πον­τας τήν κε­νο­δοξία καί τή μα­­­ταιοδοξία πού γεμί­ζουν τή ζωή μας μέ συν­τρίμμια καί ἀφή­νουν κε­νή καί ἀνι­κανο­ποί­η­­τη τήν ψυχή μας.

Μᾶς καλεῖ νά ζήσουμε «ἐν πνεύ­μα­τι», σύμφω­να δηλαδή μέ τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ.

Μᾶς κα­λεῖ νά τρο­ποι­ή­σουμε τίς ἀπό­ψεις μας γιά τά πράγ­ματα τοῦ κό­­­σμου, νά μετα­βάλ­λου­­με τήν ἀξιο­­­­λό­γησή μας γιά ὅσα συμβαί­νουν στή ζωή μας καί γύρω μας καί νά ἀντι­με­τωπί­ζου­με ὅ,τι μᾶς ἀφο­ρᾶ ὄχι ὑπό τό πρί­σμα τοῦ παρόντος ἀλ­­λά ὑπό τήν προ­ο­πτι­κή τοῦ μέλ­λον­τος.

Μᾶς καλεῖ νά θέσουμε ὡς σκοπό τῆς ζωῆς μας τό πραγματικό καί αἰώ­νιο συμφέρον μας, πού δέν βρί­σκεται ἐδῶ στή γῆ ἀλλά στόν οὐρα­νό.

Καί ὅπως, ὅταν θέτου­με κά­ποιο σκοπό στή ζωή μας, καταβάλ­λου­με κά­θε προσπάθεια γιά νά τόν ἐπιτύ­χου­με, ἔτσι καί στήν περίπτωση αὐ­­τή, ἐάν θέσουμε ὡς σκο­πό τῆς ζωῆς μας νά κερ­δί­σουμε τή βα­σι­λεία τῶν οὐρα­νῶν, δέν θά μᾶς ἐν­δια­φέ­ρουν τά κο­σμι­κά πράγ­­­μα­τα, δέν θά μᾶς ταράσσουν οἱ ἐπι­τυ­χίες καί τά ἀγαθά τοῦ ἀδελ­φοῦ μας καί ὁ τρό­πος μέ τόν ὁποῖο τά ἀπέ­κτησε, οὔτε θά μᾶς δη­μιουργοῦν αἰσθή­μα­τα ζή­λειας ἤ φθόνου. Δέν θά μᾶς ἀπασχολοῦν ἡ δόξα, ἡ φήμη καί ὁ ἔπαινος τῶν ἀνθρώπων γιά ὅσα κά­νουμε ἤ ἔχουμε, ἀλλά ἄν αὐτά συμβαδίζουν μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί εἶναι ὠφέλιμα γιά τήν ψυχή μας. Ἀν­τί­­θετα μάλιστα, γνω­­ρί­ζο­ντας ὅτι ὅλα αὐτά ὄχι μόνο εἶ­ναι προ­σω­ρινά καί ἐφή­μερα, ἀλλά καί ὅτι ἡ προσκόλληση σέ αὐτά καί ἡ ἐμμονική ἐπιδίωξή τους εἶναι δυνατόν νά μᾶς κάνει νά παρεκ­κλί­νουμε ἀπό τόν στόχο μας, ἐμεῖς θά ἀγω­νι­ζόμαστε γιά τόν οὐ­ρά­νιο πλοῦ­το, γιά τόν πλοῦ­το τῶν ἀρε­τῶν καί τούς καρ­πούς τοῦ πνεύ­­μα­τος, ὅπως ἀκριβῶς ἔκα­νε καί ὁ τι­μώμενος ὅσιος Σάβ­βας. Ἔτσι θά νι­κοῦ­με τήν κενο­δοξία καί τή μα­ται­ο­δο­ξία πού μᾶς ἀπο­μα­κρύνουν ἀπό τόν πραγ­ματι­κό σκοπό τῆς ζωῆς μας καί τόν ἀλη­θινό προο­ρισμό μας, τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἄς μιμηθοῦμε, λοι­πόν, τό παρά­δειγμα τῆς ζωῆς τοῦ ὁσίου Σάββα καί ἄς πορευθοῦμε στή ζωή μας μέ γνώμονα τό θέ­λημα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τίς ἀνθρώ­πινες ἐπιδιώ­ξεις, καί τότε θά μπο­ρέσουμε καί ἐμεῖς μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ τιμω­μέ­νου ὁσίου, ὑπερβαί­νον­τας τά σχή­ματα τοῦ πα­ρόντος κό­σμου, νά γί­νουμε κληρονόμοι καί μέτοχοι τῆς βα­σι­λείας τῶν οὐρα­νῶν, τήν ὁ­ποία καί ὁ ὅσιος Σάββας ἀπο­λαμ­βάνει, ἀναμένοντας καί ἐμᾶς.

Ὅλοι ἤλθαμε σήμερα γιά νά τιμήσουμε τόν ὅσιο Σάββα. Ἄν θέλουμε ὅμως πράγματι νά τόν τιμήσουμε, δέν φθάνουν οὔτε τά κεριά πού ἀνάψαμε οὔτε τά πρόσφορα πού φέραμε, ἀλλά χρειάζεται ἡ προσπάθεια νά ὁμοιάσουμε στή ζωή του. Τότε θά βοηθήσει καί ἐκεῖνος καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά ὁμοιάσουμε τή ζωή του ἀλλά καί ὅλων τῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι παραμέρισαν κάθε κενοδοξία, κάθε τι πού τούς κρατοῦσε δεμένους στή γῆ καί εἶχαν προσανατολισθεῖ μόνο πρός τόν οὐρανό, πρός τήν οὐράνια βασιλεία, ἀπό τήν ὁποία κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς ἐμποδίσει παρά μόνο ὁ διάβολος. Γι᾽αὐτό καί πρέπει νά προσέχουμε νά μήν κάνουμε ποτέ αὐτό πού θέλει ὁ πονηρός.

Ἄς ἀγωνιζόμαστε, λοιπόν, ὥστε νά χαίρεται ὁ ἅγιος Σάββας, τόν ὁποῖο ἤλθαμε νά τιμήσουμε.

orthodoxianewsagency.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Τιμητικοί Έπαινοι για την όμορφη παρέα του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ Δήμου Νάουσας

omada diktiou

Δωρεάν Rapid Tests για τους Δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας και την επόμενη εβδομάδα

admin

Ημαθία: Συλλήψεις πέντε ατόμων για κλοπές μοτοσυκλετών

diktio diktio